Art of Green Home Products.

ความเป็นมาของบัวผัด

บัวผัดแฟคทอรี่ ก่อตั้งขึ้นในพ.ศ. 2530 ด้วยความตั้งใจที่จะผลิตสินค้าที่แตกต่างจากสินค้าในท้องตลาด ความตั้งใจมี  4 ประการคือ

1 สร้างสรรค์ด้วยคุณภาพที่เชื่อถือได้

2 มีแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ

3 ใช้ภูมิปัญญาบรรพบุรุษและภูมิปัญญาท้องถิ่น

4 ใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ผ่านมา 35 ปี จนถึงปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดจากบัวผัดแฟคทอรี่ยังคงยึดหลักการทั้งสี่ประการไม่เปลี่ยนแปลง

รางวัลที่บัวผัดได้รับ

รางวัลสูงสุดระดับประเทศ ที่บัวผัดแฟคทอรี่ได้รับ ในสาขาการออกแบบ คือ

รางวัล PM Award ถือเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุด ที่ผู้ประกอบการจะได้รับการรับรองจากภาครัฐ และสามารถนำมาการันตีสร้างความเชื่อมั่นไม่ใช่แค่ในประเทศไทยเท่านั้น แต่ที่ผ่านมายังเป็นมาตรฐานที่สามารถนำไปใช้ในระดับสากลได้ เพราะเป็นรางวัลที่แสดงถึง “ภาพลักษณ์และคุณภาพมาตรฐาน” ของสินค้าและบริการไทย สินค้าแบรนด์ บัวผัดได้รับรางวัล PM Award จากนายกรัฐมนตรี ถึง 3 ครั้ง คือในปี พ.ศ. 2551 ปี พ.ศ. 2555 และ ปีพ.ศ. 2561

ได้รับรางวัลจากประเทศญี่ปุ่น คือ Good Design Award หรือ G-Mark

ในปีพ.ศ. 2551,พ.ศ. 2553 และ ปี พ.ศ. 2555 และในปี 2555 นี้คะแนนที่ได้ติดอันดับสูงสุด 200 ราย (top 200)

บัวผัดแฟคทอรี่ยังได้รับรางวัลอื่นๆ อีกมากมายล่าสุด ในปี 2561 ได้รับรางวัล "G - Green"ระดับประเทศ เพื่อเชิดชูและประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ขอบคุณที่สนับสนุนสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไปกับ บัวผัด

จากความตั้งใจแต่แรกที่จะผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เราใช้วัตถุดิบที่เป็นวัสดุดิบคุณภาพดี ที่คัดสรรค์อย่างดี ซึ่งเหลือจากกระบวนการผลิตผ้าและเสื้อผ้า เพิ่มมูลค่าให้สินค้าด้วยการออกแบบ ซึ่งรางวัลเรื่องการออกแบบและการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นข้อยืนยันถึงความมั่นคงในหลักการ เรื่องความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

นอกจากวัตถุดิบแล้ว กระบวนการผลิต สีย้อม และการดูแลน้ำเสีย ในกระบวนการผลิตยังทำมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยความช่วยเหลือจากภาคราชการหลายภาคส่วนในความเป็นอยู่ของพวกเราชาว บัวผัด เรายังมีการแยกขยะ การนำกลับมาใช้ การทำปุ๋ยจากเศษอาหาร จนมีขยะที่จะทิ้งไปจริงๆน้อยมาก ขอขอบคุณที่ท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสิ่งแวดล้อมไปกับเราชาว “บัวผัด”