Username :
Password  :
Register

ครอบครัว “บัวผัด”
 

    บัวผัดมีความมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าหัตถกรรม ของแต่งบ้าน ให้มีเอกลักษณ์ที่แตกต่าง และมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในสากล โดยใช้วัตถุดิบที่จากเศษผ้าและอื่นๆมาเพิ่มมูลค่า 
 
    บัวผัดแฟคทอรี่  ตั้งอยู่ในหมู่บ้าน กอสะเลียม ตำบลบวกค้าง ในอำเภอสันกำแพง ที่มีชื่อเสียงทางด้านหัตถกรรม คนพื้นเมืองดั้งเดิมของอำเภอสันกำแพงส่วนใหญ่เป็นชาวลื้อ
และชาวยอง มีชาวจีนและอื่นๆอยู่ด้วยเป็นส่วนน้อย ช่างฝีมือของ บัวผัด ก็คือคนในชุมชน ที่อาศัยอยู่รอบๆ โรงงาน ซึ่งประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวยอง ที่มีความรักในการทำงาน
หัตถกรรมโดยเฉพาะงานทอผ้า ถึงกับมีคำกล่าวว่า หญิงสาวชาวยอง นั้นหาก "เก็บเขา" ไม่เป็นแล้ว ก็ยังออกเรือนไม่ได้ (การ"เก็บเขา" ก็คือการ เก็บตระกรอ บนกี่ทอผ้า ซึ่งเป็น
กระบวนการที่สำคัญในการทอผ้า).    จากความเป็นช่างฝีมือในสายเลือด เมื่อได้รับการฝึกฝนงานอย่างเป็นระบบ ทำให้เราสามารถผลิตสินค้าออกมา ประณีต ละเอียดอ่อน
และมีคุณภาพการออกแบบ ที่มีแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ และวัฒนธรรมล้านนาทำให้สินค้าแบรนด์ บัวผัด มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นและแตกต่าง.

     View our artisans  

     การที่โรงงาน บัวผัด เข้ามาอยู่ในชุมชนในปี 2530 นั้น ทำให้คนในชุมชน มีงานทำ เพิ่มขึ้น ทั้งคนที่เข้ามา
        ทำงานเต็มวันและแม่บ้านที่รับงานพิเศษไปทำที่บ้าน ในยามว่างจากงานบ้าน  บัวผัด จึงเป็นส่วนหนึ่งของ
        ชุมชน เหมือนที่ชุมชนเป็นส่วนสำคัญของ บัวผัด    พวกเราอยากจะแบ่งปันความสุขง่ายๆในบ้านเราให้ท่าน
        ได้รับรู้และพลอยสุขไปกับพวกเราด้วย พวกยังหวังว่าเมื่อใดก็ตามที่ท่านได้เห็น ได้ใช้ ได้สัมผัสกับสินค้า
        ทุกอย่างของ บัวผัด ท่านจะรำลึกถึงความสุขจากหมู่บ้าน กอสะเลียม หมู่บ้านเล็กๆในจังหวัดเชียงใหม่
        อันแสนสุข.  
 
     
 

 
© 2013 Bua Bhat Factory. Art of Green Home Products.
Powered by Chiang Webdesign